1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Netsmart Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Netsmart”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI adresinde yer alan Netsmart Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.    

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Şirketimiz tarafından hazırlanan kategorizasyona göre kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin üst amaçlar aşağıda paylaşılmaktadır:

 • Şirketimiz tarafındaN yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin Ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Şirketimizin Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini.

Yukarıda belirtilen durumlar dışında kalan kişisel veri işleme amaçları kapsamında kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için Şirketimiz kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmakta; ilgili iş birimleri tarafından aşağıda belirtilen kişisel veri işlemesi faaliyetleri kişisel veri sahiplerinin bahsi geçen açık rızalarına ilişkin olarak gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede; yukarıda belirtilen şartların bulunmaması halinde, kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurulan kişisel veri işleme amaçları;

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği  

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaç ile sınırlı olarak tedarikçilerimize ve kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili ve Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplere dayalı olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir. 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, -Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.