İK POLİTİKA VE STRATEJİLERİMİZ

Netsmart’ın başarısının temelinde, dinamik ve değer yaratmayı esas alan şirket yapısı ile beraber hedeflerini herşeyden önce sahip olduğu çalışanlarından aldığı güçle gerçekleştirmek,  çalışanlarının sürekli gelişimine destek olmaya ve performanslarını yüksek tutmaya verdiği önem yer alır.

Stratejik hedeflerimiz, yasalar çerçevesinde ve kurumumuzun sürekliliğini gözönüne alarak, insan kaynağımızın en etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, performansın geliştirilmesi ve yüksek motivasyonlu çalışanlarla gelişim olanaklarının desteklenmesidir.

Bu amaç doğrultusunda İnsan Kaynakları politikalarımızın  temel öğeleri şunlardır;

 • Kurumumuzun  misyon ve vizyonunda belirlenen hedeflere ulaşmak için değerlerimizi paylaşan , dinamik, proaktif ve yenilikçi ekiplerle çalışmak.
 • Çalışanlarımıza mesleki bilgi ve yeteneklerine göre istihdam şartları, yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit imkânlar sağlamak.
 • Çalışanlarımızın potansiyellerini en üst düzeyde gösterebilmesine olanak sağlayan , iş sağlığı ve güvenliği açısından riskleri minimize edilmiş çalışma ortamları yaratmak.
 • Çalışanlarımızın kişiliğine saygı göstermek, haklarını korumak ve gözetmek.
 • Her zaman konusunda uzman çalışanların tercih ettiği bir kurum olmayı sağlamak.
 • Çalışan memnuniyetini esas alarak çalışanlarımızın iş süreçlerine katılımını maksimum seviyede tutmak ,  başarılı çalışanlarımızı ödüllendirmek ve gelişimlerini desteklemek.

PERFORMANS YÖNETİMİ

Performans yönetim sistemimizin amacı; Netsmart’ın vizyonu doğrultusunda hedeflerin belirlemesi ve bu hedeflerin çalışanların katkılarıyla gerçekleşmesinin sağlanması ve aynı zamanda hedeflere ulaşırken, çalışanların katılımlarının adil, sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirilmesi ve motive edici bir çalışma ortamı oluşturarak, kişisel gelişimin desteklenmesidir.

Performans yönetim sistematiğimiz genel olarak Yetkinlik+ Hedef bazlı bir değerlendirme şeklinde oluşturulmuştur.  Senelik değerlendirmeler yapılarak bireysel performans yönetimi planları oluşturulur. Tüm süreç çalışan ve yönetici geri bildirim görüşmeleri ile de desteklenir.

ÜCRET YÖNETİMİ

Netsmart Ücret Yönetim Sistemi üç bileşenden oluşmaktadır.   Bu bileşenler Pozisyon+Kişi+Performans temelli ödeme modelini içeren ücret sistematiğidir.

Pozisyonlar bazında ücret belirleme ‘İş Değerleme’ sistematikleri ile yapılandırılmış olup, her bir pozisyon bazında, iş değerleme sonucunda oluşturulan skala içerisinde işe yeni başlayacak çalışanın niteliğine göre önerilecek ücret, tanımlanmış  kriterler gözönünde bulundurularak belirlenir. Bu sistematiğin belirlenmesinde  esas olarak; çalışanın sektörel deneyimi, öğrenim derecesi, yetkinlikleri, performansları, üstlendikleri işin niteliği, sektörde ve ülkedeki ücret düzeyleri dikkate alınmaktadır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Temel politikamız,

Sağlık ve güvenliğin korunması, mesleki risklerin önlenmesi, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlarımızın bilgilendirilmesi ve eğitilmesidir. Bu doğrultuda ;

POLİTİKAMIZ

Faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda sağlıklı bireylerin ve işgücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluğumuzun gereği olarak;

.

 • Netsmart çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları için gerekli önlemler tüm bölümler tarafından alınır ve gerekli çevre koşulları sağlanır.
 • İş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili mevzuat İK liderliğinde, Departman Yöneticileri bünyesinde izlenir ve gereği yerine getirilir.
 • İSG kapsamında risk analizi yapılarak riskler değerlendirilir, izlenir ve her türlü iyileştirici önlem alınır.
 • Senelik bazda İSG eğitimleri planlanır, uygulanır ve etkinliği değerlendirilir.

SORUMLULUKLAR VE EĞİTİMLER

Netsmart eğitim politikasındaki  amaç; tüm çalışanlarımızın  işlerini verimli ve kaliteli biçimde yapabilmesi için eğitim ve bilgi seviyelerini  daha üst düzeye taşımak ve performans düzeylerini artırmak,  niteliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek aynı zamanda kişisel gelişimlerine  katkıda bulunarak sektörel yeniliklerden bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Bu amaçtan yola çıkılarak yıllık eğitim planları doğrultusunda yasal zorunlu eğitimler, mesleki ve teknik eğitimler ile kişisel gelişim eğitimleri planlanmaktadır. Eğitim yönetim sistemi, performans ve kariyer yönetimi sistemlerinin de yapılanmasında önemli rol oynamaktadır.

Bu doğrultuda işyerlerinin çalışma ortam ve koşullarının iyileştirilmesini ve bunun muhafazasını sağlamak için yönetim kademesinden başlayarak tüm seviyedeki çalışanlara sorumluluklar verilmiştir.

Bu sorumluluklar, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerinde tanımlanmıştır.

Tüm çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler her sene başında planlanmakta ve yıl içinde verilmektedir.

İŞE ALMA VE YERLEŞTİRME

İşe alma ve yerleştirmede temel politikamız hiçbir ayrım yapmadan pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere sahip kişilere eşit fırsatlar sunmak ve gelişim olanağı sağlamaktır. Bu doğrultuda farklı kaynaklardan adaylara ulaşılarak nitelikli iş gücünün kurumumuz bünyesine katılması hedeflenir.

Bizimle Çalışmak İstermisiniz?

Netsmart bünyesinde faaliyet gösteren herhangi bir birimimizde görev almak istiyorsanız; başvurunuzu, resimli özgeçmişinizi İnsan Kaynakları birimimize e-mail yoluyla (hr@netsmart.com.tr) gönderebileceğiniz gibi  genel başvuru için aşağıdaki formu da doldurabilirsiniz.

Netsmart İnsan Kaynakları Birimi tüm başvuruları değerlendirerek, gereksinimleri doğrultusunda ilgili Departmanlarımıza göndermekte; ayrıca ilgili başvurular gelecekte oluşacak gereksinimlerin karşılanması için Netsmart İK Başvuru Bankası’na aktarılmaktadır.

Bütün başvurular, Netsmart İnsan Kaynakları tarafından gizlilik çerçevesinde değerlendirilecektir.

Açık pozisyonlarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

STAJ BAŞVURUSU

Kurumumuzda ileriye yönelik aday kaynağı sağlamayı ve departmanların stajyer ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bir stajyer yerleştirme programı uygulanmaktadır. Bu doğrultuda bilişim sektörü ile ilgili staj deneyimleri elde etmek isteyen öğrencilere her yıl kış-yaz dönemi  boyunca belirli sayıda staj olanağı sunulmaktadır.

Staj basvuruları her yılın Nisan-Haziran ayları arasında staj@netsmart.com.tr  internet adresimizde on-line olarak kabul edilir ve staj olanağı sağlanacak adaylara bilgi aktarılır.

Şirketimizde staj yapmak isteyen öğrenciler okullarından alacakları öğrencilik belgesi, staj görevlendirme ve uygunluğu yazısı, başvuru yapabilmeleri ve staja kabul edilebilmeleri için ön şarttır.

Sonrasında gerçekleştirilecek mülakatın olumlu olması halinde öğrencinin staj süresi başlar.

KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ

Sistematiğimiz,  çalışanlarımızın kariyer ile ilgili planlarının harekete geçirilerek uygulamaya alınması ve bu planların Netsmart ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesini sağlamak üzerine kurulmuştur.

Bu kapsamda çalışanlarımızın, hangi pozisyonda olduğu, gerekli başarıları, kriterleri ve performansı sağladıktan sonra hangi pozisyonlara terfi edilebileceği, bu pozisyona gelebilmesi için hangi hazırlıkların yapılması ve hangi donanımlara sahip olması konusu belirlenmiştir. Bu planlama her bir pozisyon için oluşturulmuş olan  kariyer haritaları üzerinden yapılandırılmıştır.

AÇIK POZİSYONLAR

Bilgi Sistemleri Teknolojileri (BST) Mühendisi (Storage/Sanallaştırma)

Proje ve ürün tasarım sürecinde yer alacak, teknik rol üstlenerek satış destek faaliyetinde bulunacak (teknik sunumlar, POC), uygulama aşamasında (kurulum, entegrasyon) ana rol üstlenecek, sorumlu olduğu ürün ve sistemlere ait satış sonrası bakım, destek ve yönetim servislerini sağlayacak, yeni ürün ve teknolojilere ilişkin test çalışmalarını yürütecek, ilgili ürün ve çözümlerdeki yenilikleri ve teknolojik değişimleri takip edecek deneyimli mühendisler arıyoruz.

Adaylarda aranan kriterler;

 • Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik, veya Haberleşme bölümlerinden lisans diploması sahibi olmak
 • Bilgi sistemleri teknolojileri ve çözümler alanında asgari 3 yıllık fiili deneyime sahip, ve belirtilen ürünlerin bileşenlerini kurma, yönetme, problem giderme ve SLA temelli destek verme konularında tecrübeli olmak
 • Vmware, Hyper-v, Acropolis sanallaştırma ürünleri ile ilgili deneyimli, ve tercihen VCP , NPP sertifika sahibi olmak
 • EMC ürün ailesinden VNX,VNXE, Datadomain, RecoverPoint, SRM ürünleri ile ilgili deneyim sahibi olmak
 • CITRIX VDI konusunda deneyimli olmak.
 • Backup Exec, NetBackup, ArcServe UDP, Veeam ürünleri ile sanal ortam konfigürasyonlarında bilgi sahibi olmak.
 • Vmware Cloud platformları konusunda genel bilgi sahibi omak
 • Routing ve switching konularında genel bilgi sahibi olmak
 • Türkçe dışında sözlü ve yazılı iletişimde çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak
 • Problem çözme konusunda güçlü bir analiz yeteneğine ve sistematik yaklaşıma sahip olmak
 • Ehliyet sahibi ve aktif otomobil kullanabiliyor olmak
 • Yurtiçi ve yurtdışında seyahat edebilmek
 • Erkek adaylar için tercihen askerlik hizmetini tamamlamış olmak

 

Bilgi Sistemleri Teknolojileri (BST) Mühendisi (MS ürünleri deneyimli Sistem Mühendisi)

Proje ve ürün tasarım sürecinde yer alacak, teknik rol üstlenerek satış destek faaliyetinde bulunacak (teknik sunumlar, POC), uygulama aşamasında (kurulum, entegrasyon) ana rol üstlenecek, sorumlu olduğu ürün ve sistemlere ait satış sonrası bakım, destek ve yönetim servislerini sağlayacak, yeni ürün ve teknolojilere ilişkin test çalışmalarını yürütecek, ilgili ürün ve çözümlerdeki yenilikleri ve teknolojik değişimleri takip edecek deneyimli mühendisler arıyoruz.

Adaylarda aranan kriterler;

 • Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik, veya Haberleşme bölümlerinden lisans diploması sahibi olmak
 • Bilgi sistemleri teknolojileri ve çözümler alanında asgari 3 yıllık fiili deneyime sahip ve belirtilen ürünlerin bileşenlerini kurma, yönetme, problem giderme ve SLA temelli destek verme konularında tecrübeli olmak
 • Microsoft Exchange (2007,2010,2013 ), Active Directory (DHCP, DNS, WSUS ,IIS, SQL, Cluster vb.) ile ilgili deneyimli, ve tercihen MCSE,MCITP düzeyinde sertifikalara sahip olmak.
 • Office 365 entegrasyonu konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Avamar, Veritas NetBackup, Backup Exec, ArcServe UDP, Veeam ürünleri ile ilgili deneyim sahibi olmak
 • Symantec Endpoint protection , Messaging Gateway ve Veritas Enterprise Vault E-Mail archiving ürünleri ile ilgili deneyim sahibi olmak
 • Microsoft Azure konusunda genel bilgi sahibi olmak
 • Routing ve switching konularında genel bilgi sahibi olmak
 • Türkçe dışında sözlü ve yazılı iletişimde çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak
 • Problem çözme konusunda güçlü bir analiz yeteneğine ve sistematik yaklaşıma sahip olmak
 • Ehliyet sahibi ve aktif otomobil kullanabiliyor olmak
 • Yurtiçi ve yurtdışında seyahat edebilmek
 • Erkek adaylar için tercihen askerlik hizmetini tamamlamış olmak